• 1312 جایزه نقدی یک میلیارد ریالی
  • 1312 جایزه 800 میلیون ریالی کمک هزینه خرید خودرو داخلی
  • 1312 جایزه 300 میلیون ریالی کمک هزینه خرید لوازم خانگی
  • 1312 جایزه 200 میلیون ریالی کمک هزینه سفر های زیارتی
  • و میلیارها ریال جوایز نقدی دیگر

بـا افتتـاح حسـاب قرض‌الحسنـه پس‌انـداز بانـک کشـاورزی بـه صـورت غیـر حضـوری و یـا بـا مراجعـه بـه شـعب،ضمـن برخـورداری از پـاداش معنـوی از هزاران جایزه ارزشمند قرعه‌کـشی این دوره بهره‌مند شوید.

  • حداقل مبلغ برای شرکت در قرعه کشی 50 هزار تومان
  • هر 50 تومان، روزانه 1امتیاز
  • حفظ حداقل موجودی حساب به مدت سه ماهیا 90 روزمتوالی

شـما می‌توانیـد بـا نصب اپلیکیشـن بـاران ضمـن افـتتاح غـیر حضـوری حـساب و شـرکت در قرعه‌کـشی بـزرگ حسـاب های قرض‌الحسـنه، از خـدمات متـنـوع بانـکداری الـکترونیکی بانک کشـاورزی استفاده کنید.